Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/161

Oddi ar Wicidestun
Jump to navigation Jump to search
Ni brawfddarllenwyd y dudalen hon eto


GLWYDD, gan ddywedyd, O DDUW, atolwg, meddyginiaetha hi yr awr hon.

ºI4 A dywedodd yr ARGLWYDD wrth Moses, Os ei thad a boerai yn ei hwyneb, pni chywilyddiai hi saith niwrnod? caeer arni saith niwrnod o’r tu allan i’r gwer¬syll, ac wedi hynny derbynier hi.

º15 A chaewyd ar Miriam o’r tu allan i’r gwersyll saith niwrnod: a’r bobl ni ehychwynnodd hyd oni ddaeth Miriam i mewn drachefn.

º16 Ac wedi hynny yr aeth y bobl o Haseroth, ac a wersyllasant yn anialwch Paran.

PENNOD 13 º1 A LLEFARODD yr ARGLWYDD wrth Moses, gan ddywedyd, .

º2Anfonjiti wŷr i edrych tir Canaan, yr hwn yr ydwyf fi yn ei roddi i feibion Israel: gŵr dros bob un o lwythau eu tadau a anfonwch; pob un yn bennaeth yn eu mysg hwynt.

º3 A Moses a’u hanfonodd hwynt o anialwch Paran, wrth orchymyn yr ARGLWYDD : penaethiaid meibion Israel oedd y gwŷr hynny oll. . ; ‘

º4 A dyma eu henwau hwynt. Dros lwyth Reuben, Sarnmua mab Saccur.

º5 Dros lwyth Simeon, Saffat mab Hori,

º6 Dros lwyth Jwda, Caleb mab Jefi-unne.

º7 Dros lwyth Issachar, Igal mab Joseff;

º8 Dros lwyth Effraim, Osea rnab Nun.

º9 Dros lwyth Benjamin, Paid mab Raffu. ...,

º10 Dros lwyth Sabulon, Gadiel mab Sodi. : .

º11 O lwyth Joseff, dros ],wyth Manasse, Gadi mab Susi.

º12 Dros lwyth Dan, Amiel; mab Gemaii.

º13 Dros lwyth Aser, Sethur mab Michael. :

º14 Dros lwyth Nafftali, Nahbi mab Poffsi.

º15 Dros lwyth Gad, Geuel mab Maci.

º16 Dyma enwau y gwŷr a anfonodd Moses i edrych ansawdd y wlad. A Moses a enwodd Osea mab Nun, Josua.

º17 A Moses a’u hanfonodd hwynt i edrych ansawdd gwlad Canaan, ac a ddywedodd wrthynt, Ewch yma tua’T deau, a dringwch i’r mynydd.

º18 Ac edrychwch y wlad beth yw hi, a’r bobl sydd yn trigo ynddi, pa un ai cryf ai gwan, ai ychydig ai llawer ydynt:

º19 A pheth yw y tir y macnt yn trigo ynddo, ai da ai drwg; ac ym mha ddinasoedd y maent yn preswylio, ai mewn pebyll, ai mewn arnddiffynfeydd;

º20 A pha dir, ai bras yw efe ai cul, a oes coed ynddo, ai nad oes. Ac ymwrolwch, a dygwch o ffrwyth y tir. A’r dyddiau oeddynt ddyddiau blaenffrwyth grawnwin.

º21 A hwy a aethant i fyny, ac a chwiliasant y tir, o anialwch Sin hyd Rehob, ffordd y deuir i Hamath.

º22 Ac a aethant i fyny i’r deau, ac a

ddaethant hyd Hebron: ac yno yr oedd Ahiman, Sesai, a Thalmai, meibion Anac. (A Hebron a adeiladasid saith mlynedd o flaen Soan yn yr Aifft.)

º23 A daethant hyd ddyffryn Escol; .’.a thorasant oddi yno gangen ag un swp .0 rawnwin, ac a’i dygasant ar drosol rhwng dau: dygasant rai o’r pomgranadau hefyd, ac o’r ffigys. ..

º24 A’r lle hwnnw a alwasant dyffryn Escol; o achos y swp grawnwin a dorrodd meibion Israel oddi yno.

º25 A hwy a ddychwelasant o chwilio’r wlad ar ôl deugain niwrnod.

º26 A myned a wnaethant, a dyfod at Moses ac at Aaron, ac at holl gynulleidfa meibion Israel, i Cades, yn anialwch Paran; a dygasant yn eu hoi air iddynt, ac i’r holl gynulleidfa, ac a ddangosasant iddynt ffrwyth y tir.

º27 A mynegasant iddo, a dywedasant, Daethom i’r tir lle yr anfonaist ni; ac yn ddiau llifeirio y mae o laeth a mêl: a dyma ei ffrwyth ef. ;

º28 Ond y mae y bobl sydd yn trigo yn y tir yn gryfion, a’r dinasoedd yn gaerog ac yn fawrion iawn; a gwelsom yno hefyd feibion Anac.

º29 Yr Amaleciaid sydd yn trigo yn nhir y deau; a’r Hethiaid, a’r Jebusiaid, a’r Amoriaid, yn gwladychu yn y mynydd-dir; a’r Canaaneaid yn preswylio wrth y mor, a cherllaw yr Iorddonen.

º30 A gostegodd Caleb y bobl gerbron Moses, ac a ddywedodd, Gan fyned awn i fyny, a pherchenogwn hi: canys gan orchfygu y gorchfygwn hi.