Mesur Addysg (Cymru) 2011

Oddi ar Wicidestun
Jump to navigation Jump to search
Mesur Addysg (Cymru) 2011

gan Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Rhan 1

Mesur Addysg (Cymru) 2011

2011 mccc 7

CYNNWYS

CYDLAFURIO GAN GYRFF ADDYSG

1. Cyrff addysg
2. Amcan y cydlafurio
3. Dyletswydd corff addysg i gydlafurio
4. Ystyr “pwerau cydlafurio”
5. Pwerau cydlafurio
6. Rheoliadau ynghylch y pŵer i gydlafurio
7. Canllawiau
8. Dehongli’r Rhan hon
9. Mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol


LLYWODRAETHU YSGOLION

PENNOD 1

FFEDEREIDDIO YSGOLION A GYNHELIR

10. Ffedereiddio ysgolion gan gyrff llywodraethu
11. Cynigion gan awdurdodau lleol i ffedereiddio ysgolion
12. Gweithredu cynigion o dan adran 11
13. Corff llywodraethu sengl ar gyfer ffederasiynau

14 Rheoliadau mewn perthynas â ffederasiynau
15 Dull adnabod at ddibenion y Bennod hon ysgolion bach a gynhelir yng Nghymru
16 Ffedereiddio ysgolion sy’n peri pryder drwy gyfarwyddyd gan Weinidogion Cymru
17 Canllawiau a roddir gan Weinidogion Cymru
18 Ffederasiynau: darpariaethau atodol
19 Mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol i Ddeddf Addysg 2002
20 Mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol i Ddeddf Addysg 2005
21 Dehongli’r Bennod hon

PENNOD 2

HYFFORDDIANT I LYWODRAETHWYR A CHLERCOD A DARPARU CLERCOD

22 Gwybodaeth a hyfforddiant i lywodraethwyr ysgolion a gynhelir
23 Dyletswydd awdurdodau lleol i ddarparu clercod i gyrff llywodraethu ysgolion a
gynhelir
24 Hyfforddiant i glercod cyrff llywodraethu ysgolion a gynhelir
25 Dyletswydd awdurdodau lleol i sicrhau bod hyfforddiant ar gael i glercod

YSGOLION SEFYDLEDIG

26 Gwahardd sefydlu ysgolion sefydledig newydd
27 Gwahardd newid categori i ysgol sefydledig
28 Arbedion: cynigion i sefydlu ysgolion sefydledig newydd
29 Arbedion: cynigion i newid categori i ysgol sefydledig
30 Pwerau atodol

CYFFREDINOL

31 Dehongli’n gyffredinol
32 Gorchmynion a rheoliadau
33 Cychwyn
34 Enw byr a chynnwys y Mesur yn y Deddfau Addysg

Trwyddedir y ffeil hon yn ôl termau'r Drwydded Llywodraeth Agored y Deyrnas Unedig v3.0.